Tác giả: admin

MỘT SỐ ĐIỂM YẾU CỦA CHATGPT BẠN CẦN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG  MỘT CÁCH THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ

MỘT SỐ ĐIỂM YẾU CỦA CHATGPT BẠN CẦN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG  MỘT CÁCH THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ

ChatGPT là một trí tuệ nhân tạo dựa trên mô hình GPT-3.5 và tuy ChatGPT có nhiều khả năng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp thông tin hữu ích, ChatGPT cũng có những hạn chế và yếu điểm sau đây:

ChatGPT không thể cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện, tin tức hoặc thông tin sau năm 2021. ChatGPT không có khả năng đánh giá ngữ cảnh một cách sâu sắc như con người, và do đó, có thể hiểu lầm hoặc trả lời không chính xác đối với các câu hỏi phức tạp.

ChatGPT cũng thiếu khả năng phân biệt và xác định chính xác thông tin giả mạo, và do đó có thể truyền tải thông tin không chính xác nếu nó đã được học trong quá trình đào tạo. ChatGPT có thể gặp khó khăn trong việc hiểu lời nói không hoàn hảo, câu văn phức tạp hoặc ngôn ngữ không rõ ràng.

ChatGPT không có khả năng nhìn thấy hoặc phân loại hình ảnh một cách chính xác và không thể nhận biết hoặc tương tác với hình ảnh. ChatGPT không có khả năng xử lý thông tin thời gian thực và không thể cung cấp thông tin về các sự kiện đang diễn ra ngay lúc này.

ChatGPT không có kinh nghiệm cá nhân, không thể cảm nhận hoặc hiểu về thế giới như con người. ChatGPT chỉ có thể dựa vào tri thức đã học được trong quá trình đào tạo. ChatGPT không có khả năng đưa ra lời khuyên tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực như tâm lý, sức khỏe hay tài chính.

Cuối cùng, ChatGPT có thể gặp lỗi và đưa ra thông tin không chính xác do hạn chế của thuật toán và dữ liệu đào tạo.

ChatGPT luôn cố gắng cung cấp thông tin hữu ích và chính xác dựa trên tri thức đã học, nhưng ChatGPT khuyến nghị bạn luôn kiểm tra thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và tìm sự tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia khi cần thiết.

ChatGPT không có khả năng cảm nhận và hiểu sâu về cảm xúc con người. Do đó, ChatGPT không thể đáp ứng một cách nhạy cảm hay đồng cảm với những trạng thái tâm lý của người dùng.

ChatGPT không có khả năng tương tác với thế giới vật lý. ChatGPT chỉ có thể hoạt động thông qua giao diện văn bản và không thể thực hiện các hành động vật lý hoặc tác động lên môi trường xung quanh.

ChatGPT không có khả năng sáng tạo hoặc tạo ra nội dung mới. ChatGPT dựa trên thông tin đã học và không thể tạo ra những ý tưởng mới hoặc đưa ra những ý kiến độc lập.

ChatGPT không có khả năng nhận biết hoặc phân loại các biểu hiện phi ngôn ngữ như giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể hoặc hình ảnh. ChatGPT chỉ có thể xử lý thông tin dựa trên văn bản.

ChatGPT không có khả năng thực hiện hành động thay mặt người dùng. ChatGPT không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại, gửi email hoặc thực hiện bất kỳ hành động vật lý nào trên thiết bị của người dùng.

30 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH MỚI NHẤT 2023

Với những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Vì thế hãy cùng TVTMART tìm hiểu những câu hỏi tiếng Anh nhà tuyển dụng thường dùng và cách trả lời như thế nào nhé!

1.Tại sao bạn quan tâm đến vị trí này?

Why are you interested in this position?

I’m interested in this position because it aligns with my skills and experiences, and I believe it offers opportunities for professional growth and development.

Tôi quan tâm đến vị trí này vì nó phù hợp với các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, đồng thời tôi tin rằng nó mang lại cơ hội phát triển và trưởng thành nghề nghiệp.

2.Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?

Why do you want to work for us?

I want to work for your company because I admire its reputation and innovative products/services. I believe it would be a great environment for me to contribute and learn from talented professionals.

Tôi muốn làm việc cho công ty của bạn vì tôi ngưỡng mộ danh tiếng và các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo của công ty. Tôi tin rằng đó sẽ là một môi trường tuyệt vời để tôi đóng góp và học hỏi từ các chuyên gia tài năng.

3.Bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này không?

Do you have experience working in this field?

Yes, I have X years of experience working in this field. I have worked on various projects that have allowed me to develop a strong skill set and deep knowledge of the industry.

Vâng, tôi có X năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tôi đã làm việc trong nhiều dự án khác nhau cho phép tôi phát triển bộ kỹ năng mạnh mẽ và kiến ​​thức sâu rộng về ngành.

 

4.Bạn có khả năng làm việc nhóm tốt không?

Absolutely, I believe in the power of teamwork and collaboration. I have experience working in diverse teams and have successfully completed projects by leveraging the strengths of each team member.

Hoàn toàn, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa dạng và đã hoàn thành xuất sắc các dự án bằng cách tận dụng thế mạnh của từng thành viên trong nhóm.

5.Bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt không?

Do you have good time management skills?

Yes, I am highly organized and skilled in managing my time effectively. I prioritize tasks, set realistic deadlines, and use productivity tools to ensure I meet my goals and complete projects on time.

Vâng, tôi có tính tổ chức cao và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Tôi ưu tiên các nhiệm vụ, đặt thời hạn thực tế và sử dụng các công cụ năng suất để đảm bảo tôi đạt được mục tiêu và hoàn thành dự án đúng hạn.

 

6.Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt không?

Do you have good communication skills?

Communication is one of my strengths. I have excellent verbal and written communication skills, which I have honed through various experiences such as presenting ideas to clients and writing reports.

Giao tiếp là một trong những thế mạnh của tôi. Tôi có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc, những kỹ năng mà tôi đã mài giũa qua nhiều kinh nghiệm khác nhau như trình bày ý tưởng cho khách hàng và viết báo cáo.

 

7.Bạn có khả năng giải quyết vấn đề không?

Are you able to solve problems?

Yes, I am a problem solver. I enjoy analyzing challenges, identifying the root causes, and finding creative solutions. I am comfortable working under pressure and adapt quickly to changing situations.

Vâng, tôi là người giải quyết vấn đề. Tôi thích phân tích các thách thức, xác định nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp sáng tạo. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với các tình huống thay đổi.

 

8.Bạn có kinh nghiệm quản lý dự án không?

Do you have project management experience?

Yes, I have experience managing projects. In my previous role, I led a team through the successful completion of a complex project. I utilized project management methodologies to ensure deliverables were met on time and within budget.

Có, tôi có kinh nghiệm quản lý dự án. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã lãnh đạo một nhóm hoàn thành thành công một dự án phức tạp. Tôi đã sử dụng các phương pháp quản lý dự án để đảm bảo các sản phẩm được giao đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.

 

9.Bạn có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao không?

Are you able to work in a high pressure

Absolutely, I thrive in high-pressure environments. I believe pressure brings out the best in me, and I am able to stay focused, make sound decisions, and deliver quality results even in challenging situations.

Tất nhiên, tôi phát triển mạnh trong môi trường áp lực cao. Tôi tin rằng áp lực mang lại điều tốt nhất cho tôi và tôi có thể tập trung, đưa ra quyết định đúng đắn và mang lại kết quả chất lượng ngay cả trong những tình huống khó khăn

 

10.Bạn có kỹ năng lãnh đạo không?

Do you have leadership skills?

Yes, I have experience in leadership roles. I have led teams and successfully motivated and guided them towards achieving common goals. I believe in leading by example and empowering team members to reach their full potential.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Tôi đã lãnh đạo các nhóm và thúc đẩy thành công cũng như hướng dẫn họ đạt được các mục tiêu chung. Tôi tin tưởng vào việc dẫn dắt bằng tấm gương và trao quyền cho các thành viên trong nhóm phát huy hết tiềm năng của họ.

 

11.Bạn đã từng xử lý một tình huống khó khăn như thế nào?

How did you handle a difficult situation?

In a previous role, I encountered a difficult situation where we faced a major setback in a project. I immediately gathered the team, assessed the situation, and came up with an alternative plan. Through effective communication and collaboration, we were able to overcome the challenge and complete the project successfully.

Trong một vai trò trước đây, tôi đã gặp phải một tình huống khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với thất bại lớn trong một dự án. Tôi ngay lập tức tập hợp đội, đánh giá tình hình và đưa ra một kế hoạch thay thế. Thông qua giao tiếp và hợp tác hiệu quả, chúng tôi đã có thể vượt qua thử thách và hoàn thành dự án thành công.

 

12.Bạn có kỹ năng sử dụng công cụ/ phần mềm cần thiết cho công việc này không?

Do you have the necessary tools/software skills for this job?

Yes, I have a strong proficiency in using the necessary tools and software for this role. I am experienced in [mention specific tools/software relevant to the position] and have a quick learning ability when it comes to new technologies.

Có, tôi rất thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và phần mềm cần thiết cho vai trò này. Tôi có kinh nghiệm [đề cập đến các công cụ/phần mềm cụ thể phù hợp với vị trí] và có khả năng học hỏi nhanh khi nói đến các công nghệ mới.

 

13.Bạn có thể đề xuất những cải tiến cho công việc này không?

Can you suggest improvements to this work?

Absolutely, I always strive for continuous improvement. Based on my previous experience and observations, I believe implementing [mention specific improvement idea] would enhance efficiency and contribute to the overall success of the role.

Tất nhiên, tôi luôn cố gắng cải tiến liên tục. Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trước đây của tôi, tôi tin rằng việc thực hiện [đề cập đến ý tưởng cải tiến cụ thể] sẽ nâng cao hiệu quả và đóng góp vào thành công chung

 1. Bạn đã từng phải làm việc với deadline gấp không? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever had to work with urgent deadlines? How do you handle?

Yes, I have faced tight deadlines in the past. To handle such situations, I prioritize tasks, break them down into smaller actionable steps, and work systematically. I stay focused, avoid multitasking, and maintain open communication with team members to ensure smooth progress.

Vâng, tôi đã phải đối mặt với thời hạn chặt chẽ trong quá khứ. Để xử lý những tình huống như vậy, tôi ưu tiên các nhiệm vụ, chia chúng thành các bước nhỏ hơn có thể thực hiện được và làm việc có hệ thống. Tôi luôn tập trung, tránh đa nhiệm và duy trì giao tiếp cởi mở với các thành viên trong nhóm để đảm bảo tiến độ suôn sẻ.

 1. Bạn có khả năng học hỏi nhanh không?

Are you able to learn quickly?

Yes, I am a fast learner. I believe in continuous learning and self-improvement. I quickly adapt to new environments, technologies, and processes, and I am always eager to expand my knowledge and skills.

Vâng, tôi là một người học nhanh. Tôi tin vào việc không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường, công nghệ và quy trình mới, đồng thời tôi luôn mong muốn mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

 

16.Bạn có kỹ năng đàm phán tốt không?

Do you have good negotiation skills?

Yes, I have strong negotiation skills. I have successfully negotiated with clients, vendors, and colleagues in the past, and have been able to achieve win-win outcomes. I am confident in my ability to articulate my points effectively and find mutually beneficial solutions.

Vâng, tôi có kỹ năng đàm phán mạnh mẽ. Tôi đã đàm phán thành công với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp trong quá khứ và đã có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi tự tin vào khả năng trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả và tìm ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi.

17.Bạn có khả năng làm việc độc lập không?

Are you able to work independently?

Yes, I am self-motivated and have experience working independently. I can take ownership of projects, set goals, and manage my time effectively to achieve results. However, I also value collaboration and believe in seeking support and input from colleagues when needed.

Vâng, tôi năng động và có kinh nghiệm làm việc độc lập. Tôi có thể làm chủ các dự án, đặt mục tiêu và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả để đạt được kết quả. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác và tin tưởng vào việc tìm kiếm sự hỗ trợ và ý kiến ​​đóng góp từ các đồng nghiệp khi cần thiết.

 

 1. Bạn có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới không?

Are you able to adapt to the new working environment?

Absolutely, I am adaptable and flexible. I have experience working in different work environments and can quickly acclimate myself to new settings. I believe in embracing change as an opportunity for growth and learning.

Hoàn toàn, tôi có thể thích nghi và linh hoạt. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường làm việc khác nhau và có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Tôi tin vào việc đón nhận sự thay đổi như một cơ hội để phát triển và học hỏi.

 

 1. Bạn có kỹ năng phân tích dữ liệu không?

Yes, I have strong analytical skills. I am proficient in using data analysis tools and techniques to derive insights and make informed decisions. I have experience analyzing complex datasets and presenting findings to stakeholders.

Vâng, tôi có kỹ năng phân tích rất tốt. Tôi thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc và đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi có kinh nghiệm phân tích các tập dữ liệu phức tạp và trình bày kết quả cho các bên liên quan.

 

20.Bạn có kỹ năng giữ mối quan hệ với khách hàng không?

Do you have the skills to maintain customer relationships?

Yes, I have excellent customer relationship management skills. I understand the importance of building and maintaining strong relationships with customers. I am attentive to their needs, responsive to their inquiries, and strive to deliver exceptional service.

Vâng, tôi có kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng xuất sắc. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Tôi chú ý đến nhu cầu của họ, đáp ứng các yêu cầu của họ và cố gắng cung cấp dịch vụ đặc biệt.

 

 1. Bạn có khả năng đưa ra quyết định trong tình huống không rõ ràng không?

Are you capable of making decisions in uncertain situations?

Yes, I am comfortable making decisions in ambiguous situations. I am able to gather relevant information, assess the available options, and make informed judgments. I am not afraid to take calculated risks and am confident in my ability to adapt to changing circumstances.

Vâng, tôi cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định trong những tình huống mơ hồ. Tôi có thể thu thập thông tin liên quan, đánh giá các lựa chọn có sẵn và đưa ra những đánh giá sáng suốt. Tôi không sợ chấp nhận rủi ro có tính toán và tự tin vào khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi của mình.

 

 1. Bạn đã từng giải quyết xung đột với đồng nghiệp chưa? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever resolved a conflict with a coworker? How do you handle?

Yes, I have encountered conflicts with colleagues in the past. To address such situations, I believe in open and honest communication. I would initiate a conversation to understand the root cause of the conflict and work towards finding a resolution that is fair and beneficial for all parties involved.

Vâng, trước đây tôi đã từng gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Để giải quyết những tình huống như vậy, tôi tin vào giao tiếp cởi mở và trung thực. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện để hiểu nguyên nhân sâu xa của xung đột và hướng tới việc tìm ra một giải pháp công bằng và có lợi cho tất cả các bên liên quan.

 1. Bạn có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên không?

Do you have staff training and development skills?

Yes, I have experience in training and developing staff. In my previous role, I have conducted training sessions and workshops to enhance the skills and knowledge of team members. I am passionate about supporting the growth and professional development of others.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nhân viên. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã tiến hành các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của các thành viên trong nhóm. Tôi đam mê hỗ trợ sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của những người khác.

 

 1. Bạn có kinh nghiệm làm việc với dự án quốc tế không?

Do you have experience working with international projects?

Yes, I have experience working on international projects. I have collaborated with teams from different countries, managed time zone differences, and navigated cultural nuances to ensure successful project outcomes.

Vâng, tôi có kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế. Tôi đã hợp tác với các nhóm từ các quốc gia khác nhau, quản lý sự khác biệt về múi giờ và điều hướng các sắc thái văn hóa để đảm bảo kết quả dự án thành công.

 

 1. Bạn có khả năng tạo và duy trì mối quan hệ đối tác không?

Are you capable of creating and maintaining partnerships?

Yes, I have the ability to create and maintain partnerships. I have successfully built relationships with key stakeholders, clients, and vendors in my previous roles. I believe in nurturing these partnerships through effective communication, trust, and mutual benefit.

Có, tôi có khả năng tạo và duy trì quan hệ đối tác. Tôi đã xây dựng thành công mối quan hệ với các bên liên quan, khách hàng và nhà cung cấp chính trong các vai trò trước đây của mình. Tôi tin tưởng vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác này thông qua giao tiếp hiệu quả, tin tưởng và cùng có lợi.

 1. Bạn đã từng tham gia vào việc tuyển dụng và phỏng vấn không?

Have you ever participated in recruitment and interviews?

Yes, I have been involved in recruitment and interviewing processes. I have conducted interviews, evaluated candidates, and provided input in the hiring decision-making process. This experience has given me valuable insights into what employers look for in potential candidates.

Có, tôi đã tham gia vào quá trình tuyển dụng và phỏng vấn. Tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, đánh giá ứng viên và cung cấp thông tin đầu vào trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Kinh nghiệm này đã cho tôi những hiểu biết quý giá về những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng.

27.What are your strengths at work?

Điểm mạnh trong công việc của bạn là gì?

Với những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Vì thế hãy cùng TVT Smart tìm hiểu những câu hỏi tiếng Anh nhà tuyển dụng thường dùng và cách trả lời như thế nào nhé!

1.Tại sao bạn quan tâm đến vị trí này?

Why are you interested in this position?

I’m interested in this position because it aligns with my skills and experiences, and I believe it offers opportunities for professional growth and development.

Tôi quan tâm đến vị trí này vì nó phù hợp với các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, đồng thời tôi tin rằng nó mang lại cơ hội phát triển và trưởng thành nghề nghiệp.

2.Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?

Why do you want to work for us?

I want to work for your company because I admire its reputation and innovative products/services. I believe it would be a great environment for me to contribute and learn from talented professionals.

Tôi muốn làm việc cho công ty của bạn vì tôi ngưỡng mộ danh tiếng và các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo của công ty. Tôi tin rằng đó sẽ là một môi trường tuyệt vời để tôi đóng góp và học hỏi từ các chuyên gia tài năng.

3.Bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này không?

Do you have experience working in this field?

Yes, I have X years of experience working in this field. I have worked on various projects that have allowed me to develop a strong skill set and deep knowledge of the industry.

Vâng, tôi có X năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tôi đã làm việc trong nhiều dự án khác nhau cho phép tôi phát triển bộ kỹ năng mạnh mẽ và kiến ​​thức sâu rộng về ngành.

 

4.Bạn có khả năng làm việc nhóm tốt không?

Absolutely, I believe in the power of teamwork and collaboration. I have experience working in diverse teams and have successfully completed projects by leveraging the strengths of each team member.

Hoàn toàn, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa dạng và đã hoàn thành xuất sắc các dự án bằng cách tận dụng thế mạnh của từng thành viên trong nhóm.

 

5.Bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt không?

Do you have good time management skills?

Yes, I am highly organized and skilled in managing my time effectively. I prioritize tasks, set realistic deadlines, and use productivity tools to ensure I meet my goals and complete projects on time.

Vâng, tôi có tính tổ chức cao và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Tôi ưu tiên các nhiệm vụ, đặt thời hạn thực tế và sử dụng các công cụ năng suất để đảm bảo tôi đạt được mục tiêu và hoàn thành dự án đúng hạn.

 

6.Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt không?

Do you have good communication skills?

Communication is one of my strengths. I have excellent verbal and written communication skills, which I have honed through various experiences such as presenting ideas to clients and writing reports.

Giao tiếp là một trong những thế mạnh của tôi. Tôi có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc, những kỹ năng mà tôi đã mài giũa qua nhiều kinh nghiệm khác nhau như trình bày ý tưởng cho khách hàng và viết báo cáo.

 

7.Bạn có khả năng giải quyết vấn đề không?

Are you able to solve problems?

Yes, I am a problem solver. I enjoy analyzing challenges, identifying the root causes, and finding creative solutions. I am comfortable working under pressure and adapt quickly to changing situations.

Vâng, tôi là người giải quyết vấn đề. Tôi thích phân tích các thách thức, xác định nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp sáng tạo. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với các tình huống thay đổi.

 

8.Bạn có kinh nghiệm quản lý dự án không?

Do you have project management experience?

Yes, I have experience managing projects. In my previous role, I led a team through the successful completion of a complex project. I utilized project management methodologies to ensure deliverables were met on time and within budget.

Có, tôi có kinh nghiệm quản lý dự án. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã lãnh đạo một nhóm hoàn thành thành công một dự án phức tạp. Tôi đã sử dụng các phương pháp quản lý dự án để đảm bảo các sản phẩm được giao đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.

9.Bạn có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao không?

Are you able to work in a high pressure

Absolutely, I thrive in high-pressure environments. I believe pressure brings out the best in me, and I am able to stay focused, make sound decisions, and deliver quality results even in challenging situations.

Tất nhiên, tôi phát triển mạnh trong môi trường áp lực cao. Tôi tin rằng áp lực mang lại điều tốt nhất cho tôi và tôi có thể tập trung, đưa ra quyết định đúng đắn và mang lại kết quả chất lượng ngay cả trong những tình huống khó khăn

 

10.Bạn có kỹ năng lãnh đạo không?

Do you have leadership skills?

Yes, I have experience in leadership roles. I have led teams and successfully motivated and guided them towards achieving common goals. I believe in leading by example and empowering team members to reach their full potential.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Tôi đã lãnh đạo các nhóm và thúc đẩy thành công cũng như hướng dẫn họ đạt được các mục tiêu chung. Tôi tin tưởng vào việc dẫn dắt bằng tấm gương và trao quyền cho các thành viên trong nhóm phát huy hết tiềm năng của họ.

 

11.Bạn đã từng xử lý một tình huống khó khăn như thế nào?

How did you handle a difficult situation?

In a previous role, I encountered a difficult situation where we faced a major setback in a project. I immediately gathered the team, assessed the situation, and came up with an alternative plan. Through effective communication and collaboration, we were able to overcome the challenge and complete the project successfully.

Trong một vai trò trước đây, tôi đã gặp phải một tình huống khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với thất bại lớn trong một dự án. Tôi ngay lập tức tập hợp đội, đánh giá tình hình và đưa ra một kế hoạch thay thế. Thông qua giao tiếp và hợp tác hiệu quả, chúng tôi đã có thể vượt qua thử thách và hoàn thành dự án thành công.

 

12.Bạn có kỹ năng sử dụng công cụ/ phần mềm cần thiết cho công việc này không?

Do you have the necessary tools/software skills for this job?

Yes, I have a strong proficiency in using the necessary tools and software for this role. I am experienced in [mention specific tools/software relevant to the position] and have a quick learning ability when it comes to new technologies.

Có, tôi rất thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và phần mềm cần thiết cho vai trò này. Tôi có kinh nghiệm [đề cập đến các công cụ/phần mềm cụ thể phù hợp với vị trí] và có khả năng học hỏi nhanh khi nói đến các công nghệ mới.

 

13.Bạn có thể đề xuất những cải tiến cho công việc này không?

Can you suggest improvements to this work?

Absolutely, I always strive for continuous improvement. Based on my previous experience and observations, I believe implementing [mention specific improvement idea] would enhance efficiency and contribute to the overall success of the role.

Tất nhiên, tôi luôn cố gắng cải tiến liên tục. Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trước đây của tôi, tôi tin rằng việc thực hiện [đề cập đến ý tưởng cải tiến cụ thể] sẽ nâng cao hiệu quả và đóng góp vào thành công chung

 

 1. Bạn đã từng phải làm việc với deadline gấp không? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever had to work with urgent deadlines? How do you handle?

Yes, I have faced tight deadlines in the past. To handle such situations, I prioritize tasks, break them down into smaller actionable steps, and work systematically. I stay focused, avoid multitasking, and maintain open communication with team members to ensure smooth progress.

Vâng, tôi đã phải đối mặt với thời hạn chặt chẽ trong quá khứ. Để xử lý những tình huống như vậy, tôi ưu tiên các nhiệm vụ, chia chúng thành các bước nhỏ hơn có thể thực hiện được và làm việc có hệ thống. Tôi luôn tập trung, tránh đa nhiệm và duy trì giao tiếp cởi mở với các thành viên trong nhóm để đảm bảo tiến độ suôn sẻ.

 

 1. Bạn có khả năng học hỏi nhanh không?

Are you able to learn quickly?

Yes, I am a fast learner. I believe in continuous learning and self-improvement. I quickly adapt to new environments, technologies, and processes, and I am always eager to expand my knowledge and skills.

Vâng, tôi là một người học nhanh. Tôi tin vào việc không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường, công nghệ và quy trình mới, đồng thời tôi luôn mong muốn mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

 

 

16.Bạn có kỹ năng đàm phán tốt không?

Do you have good negotiation skills?

Yes, I have strong negotiation skills. I have successfully negotiated with clients, vendors, and colleagues in the past, and have been able to achieve win-win outcomes. I am confident in my ability to articulate my points effectively and find mutually beneficial solutions.

Vâng, tôi có kỹ năng đàm phán mạnh mẽ. Tôi đã đàm phán thành công với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp trong quá khứ và đã có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi tự tin vào khả năng trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả và tìm ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi.

 

 

17.Bạn có khả năng làm việc độc lập không?

Are you able to work independently?

Yes, I am self-motivated and have experience working independently. I can take ownership of projects, set goals, and manage my time effectively to achieve results. However, I also value collaboration and believe in seeking support and input from colleagues when needed.

Vâng, tôi năng động và có kinh nghiệm làm việc độc lập. Tôi có thể làm chủ các dự án, đặt mục tiêu và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả để đạt được kết quả. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác và tin tưởng vào việc tìm kiếm sự hỗ trợ và ý kiến ​​đóng góp từ các đồng nghiệp khi cần thiết.

 

 1. Bạn có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới không?

Are you able to adapt to the new working environment?

Absolutely, I am adaptable and flexible. I have experience working in different work environments and can quickly acclimate myself to new settings. I believe in embracing change as an opportunity for growth and learning.

Hoàn toàn, tôi có thể thích nghi và linh hoạt. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường làm việc khác nhau và có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Tôi tin vào việc đón nhận sự thay đổi như một cơ hội để phát triển và học hỏi.

 

 1. Bạn có kỹ năng phân tích dữ liệu không?

Yes, I have strong analytical skills. I am proficient in using data analysis tools and techniques to derive insights and make informed decisions. I have experience analyzing complex datasets and presenting findings to stakeholders.

Vâng, tôi có kỹ năng phân tích rất tốt. Tôi thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc và đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi có kinh nghiệm phân tích các tập dữ liệu phức tạp và trình bày kết quả cho các bên liên quan.

20.Bạn có kỹ năng giữ mối quan hệ với khách hàng không?

Do you have the skills to maintain customer relationships?

Yes, I have excellent customer relationship management skills. I understand the importance of building and maintaining strong relationships with customers. I am attentive to their needs, responsive to their inquiries, and strive to deliver exceptional service.

Vâng, tôi có kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng xuất sắc. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Tôi chú ý đến nhu cầu của họ, đáp ứng các yêu cầu của họ và cố gắng cung cấp dịch vụ đặc biệt.

 

 1. Bạn có khả năng đưa ra quyết định trong tình huống không rõ ràng không?

Are you capable of making decisions in uncertain situations?

Yes, I am comfortable making decisions in ambiguous situations. I am able to gather relevant information, assess the available options, and make informed judgments. I am not afraid to take calculated risks and am confident in my ability to adapt to changing circumstances.

Vâng, tôi cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định trong những tình huống mơ hồ. Tôi có thể thu thập thông tin liên quan, đánh giá các lựa chọn có sẵn và đưa ra những đánh giá sáng suốt. Tôi không sợ chấp nhận rủi ro có tính toán và tự tin vào khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi của mình.

 

 1. Bạn đã từng giải quyết xung đột với đồng nghiệp chưa? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever resolved a conflict with a coworker? How do you handle?

Yes, I have encountered conflicts with colleagues in the past. To address such situations, I believe in open and honest communication. I would initiate a conversation to understand the root cause of the conflict and work towards finding a resolution that is fair and beneficial for all parties involved.

Vâng, trước đây tôi đã từng gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Để giải quyết những tình huống như vậy, tôi tin vào giao tiếp cởi mở và trung thực. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện để hiểu nguyên nhân sâu xa của xung đột và hướng tới việc tìm ra một giải pháp công bằng và có lợi cho tất cả các bên liên quan.

 1. Bạn có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên không?

Do you have staff training and development skills?

Yes, I have experience in training and developing staff. In my previous role, I have conducted training sessions and workshops to enhance the skills and knowledge of team members. I am passionate about supporting the growth and professional development of others.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nhân viên. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã tiến hành các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của các thành viên trong nhóm. Tôi đam mê hỗ trợ sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của những người khác.

 

 1. Bạn có kinh nghiệm làm việc với dự án quốc tế không?

Do you have experience working with international projects?

Yes, I have experience working on international projects. I have collaborated with teams from different countries, managed time zone differences, and navigated cultural nuances to ensure successful project outcomes.

Vâng, tôi có kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế. Tôi đã hợp tác với các nhóm từ các quốc gia khác nhau, quản lý sự khác biệt về múi giờ và điều hướng các sắc thái văn hóa để đảm bảo kết quả dự án thành công.

 

 1. Bạn có khả năng tạo và duy trì mối quan hệ đối tác không?

Are you capable of creating and maintaining partnerships?

Yes, I have the ability to create and maintain partnerships. I have successfully built relationships with key stakeholders, clients, and vendors in my previous roles. I believe in nurturing these partnerships through effective communication, trust, and mutual benefit.

Có, tôi có khả năng tạo và duy trì quan hệ đối tác. Tôi đã xây dựng thành công mối quan hệ với các bên liên quan, khách hàng và nhà cung cấp chính trong các vai trò trước đây của mình. Tôi tin tưởng vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác này thông qua giao tiếp hiệu quả, tin tưởng và cùng có lợi.

 

 1. Bạn đã từng tham gia vào việc tuyển dụng và phỏng vấn không?

Have you ever participated in recruitment and interviews?

Yes, I have been involved in recruitment and interviewing processes. I have conducted interviews, evaluated candidates, and provided input in the hiring decision-making process. This experience has given me valuable insights into what employers look for in potential candidates.

Có, tôi đã tham gia vào quá trình tuyển dụng và phỏng vấn. Tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, đánh giá ứng viên và cung cấp thông tin đầu vào trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Kinh nghiệm này đã cho tôi những hiểu biết quý giá về những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng.

27.What are your strengths at work?

Điểm mạnh trong công việc của bạn là gì?

Some of my strengths in the workplace are:

Một số điểm mạnh của tôi trong công việc là:

1.Leadership skills: I have the ability to lead effectively, motivate and encourage colleagues, and provide clear guidance to achieve common goals.

Kỹ năng lãnh đạo: Tôi có khả năng lãnh đạo hiệu quả, khuyến khích động viên đồng nghiệp và đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đạt được mục tiêu chung.

2.Attention to detail: I am meticulous and pay attention to details. I always ensure that my work is completed accurately and to a high standard.

Sự cầu toàn: Tôi là người tỉ mỉ và chú trọng đến chi tiết. Tôi luôn đảm bảo rằng công việc của mình được hoàn thành một cách chính xác và chất lượng cao.

3.Communication skills: I have good communication skills both in writing and speaking. I can convey opinions clearly and effectively and create a positive and collaborative work environment.

Kỹ năng giao tiếp: Tôi có khả năng giao tiếp tốt cả trong viết và nói. Tôi có khả năng truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả, và tạo ra môi trường làm việc tích cực và hợp tác.

4.Creative thinking: I always seek innovative solutions for complex problems. I have the ability to think outside the box and find new approaches to achieve the best results.

Tư duy sáng tạo: Tôi luôn tìm kiếm giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Tôi có khả năng suy nghĩ khác biệt và tìm ra cách tiếp cận mới để đạt được kết quả tốt nhất.

5.Time management skills: I have the ability to manage time effectively, prioritize tasks, and meet important goals and deadlines.

Kỹ năng quản lý thời gian: Tôi có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, ưu tiên công việc và đáp ứng các mục tiêu và deadline quan trọng.

6.Teamwork: I have the ability to work in a multicultural and multifunctional environment. I respect the opinions of colleagues and have the ability to work effectively as a team to achieve common goals.

Tinh thần làm việc nhóm: Tôi có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và đa chức năng. Tôi tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp và có khả năng làm việc nhóm hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.

7.Problem-solving skills: I am a natural problem solver. I have the ability to analyze, evaluate, and find effective solutions to challenges in the workplace.

Khả năng giải quyết vấn đề: Tôi là một người giải quyết vấn đề tự nhiên. Tôi có khả năng phân tích, đánh giá và tìm ra giải pháp hiệu quả cho các thách thức trong công việc.

8.Task orientation: I am confident and have the ability to organize work efficiently. I can plan and set goals and continue to work systematically to achieve the best results.

Điều hướng công việc: Tôi tự tin và có khả năng tổ chức công việc một cách hiệu quả. Tôi có thể hoạch định kế hoạch và mục tiêu, và tiếp tục làm việc một cách có hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

9.Commitment: I am always committed to my work and strive to achieve goals to the best of my ability.

Sự cam kết: Tôi luôn cam kết đến công việc và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu

 1. What are your weaknesses? How do you improve that? (Điểm yếu của bạn là gì? Bạn đã cải thiện điều đó như thế nào?)

→ This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.

(Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và đang cải thiện bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

 1. Why should I hire you? (Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?)

→ There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this hospitality industry and will always give 100%.

(Có hai lý do để anh/ chị nên chọn tôi. Thứ nhất, khả năng của tôi hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu công việc. Thứ hai, tôi yêu thích ngành dịch vụ khách sạn và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.)

 1. Tell me a little about yourself. (Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn)

→ I’m Ngan. 23 years old this year. I live in Da Nang. I graduated from Da Nang University of Economics with a major in Hospitality Management. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. My hobbies include badminton, reading book and traveling.

(Tôi là Ngân. Năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng với chuyên ngành Quản trị khách sạn. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và muốn đón nhận nhiều thử thách. Sở thích của tôi là cầu lông, đọc sách và đi du lịch.)

TVT Smart xin gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn trong việc tìm kiếm công việc mới. Chúc cho bạn sớm tìm được một công việc tốt, phù hợp với khả năng và mong muốn của bạn. Mong rằng bạn sẽ gặp được những cơ hội tuyệt vời và những môi trường làm việc thú vị. Hãy giữ vững lòng tin vào bản thân, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để nổi bật trong quá trình phỏng vấn. Chúc bạn luôn kiên nhẫn và không bỏ cuộc, bởi công việc phù hợp đang chờ đón bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy một công việc đáng mơ ước, mang lại sự phát triển chuyên môn và đem lại niềm vui và hài lòng cá nhân. Chúc bạn may mắn và thành công trong việc tìm kiếm công việc tốt!

Top 7 truyện Ngôn tình trọng sinh hay nhất mọi thời đại

Thể loại ngôn tình trọng sinh đã trở thành một xu hướng phổ biến trong văn học Trung Quốc, thu hút hàng triệu người đọc. Đó là sự kết hợp giữa thời gian hiện tại và quá khứ, tạo ra một cốt truyện hấp dẫn và đầy kịch tính. Với những mô-típ hấp dẫn và câu chuyện đầy cảm xúc, ngôn tình trọng sinh trung quốc đã trở thành một thể loại văn học độc đáo và hấp dẫn đối với những người yêu thích truyện tình cảm và sự đổi mới trong cuộc sống.

Những năm trở lại đây, làn sóng tiểu thuyết “ngôn tình Trung Quốc” ào ạt gia nhập vào nền văn hóa đọc của các bạn trẻ. Nếu bạn là một người đã nghiền mọi thể loại ngôn tình hay chỉ là người mới bước chân vào thế giới này, thì list 10 truyện ngôn tình hiện đại được yêu thích sau sẽ không làm bạn phải thất vọng.

 1. CÔ VỢ NGỌT NGÀO CÓ CHÚT BẤT LƯƠNG _ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Giới thiệu truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 2489 chương

“Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương” (hay có trang dịch là Vợ mới bất lương có chút ngọt) được viết bởi tác giả Trung Quốc Quẫn Quẫn Hữu Yêu, nếu cậu từng đọc “Chọc tức vợ yêu: Mua một tặng một” hẳn không xa lạ với cái tên này. Câu chuyện bắt đầu từ việc nữ chính Diệp Oản Oản trọng sinh, cô chết ở tuổi hai bảy và được trọng sinh một lần nữa sống ở tuổi hai mươi – thời điểm cô gặp nam chính Tư Dạ Hàn.

Trong kiếp trước, cô vùng vẫy cố thoát khỏi hắn, tìm đủ mọi cách để hắn buông tha cho cô. Cô đang yêu say đắm thanh mai trúc mã của mình, nhưng không hiểu sao Tư Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện nhất quyết giam cô lại giữ làm của riêng. Nhờ sự cố gắng của cô, hắn thật sự đã buông tay, và cô đã sống một cuộc đời địa ngục, cuối cùng thì chết ở tuổi hai bảy. Kiếp này, trở lại bảy năm trước cô tự nhủ sẽ không để những chuyện kinh khủng ấy xảy ra lần nữa, bước đầu tiên là không tiếp tục đối đầu với Tư Dạ Hàn.

Cô từng bước phá giải những cái bẫy mà “bạn thân” giăng ra để làm mối quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn ngày càng thêm xấu. Để trở nên mạnh mẽ hơn, trước mắt cô cần có sự tin tưởng và hậu thuẫn của hắn. Bởi vì cô không thể thân cô thế cô đấu lại người chị họ muốn cướp tài sản của Diệp gia và đẩy cha mẹ cô vào đường cùng.

Trong lúc mượn thế lực của Tư Dạ Hàn để đòi lại công bằng, Diệp Oản Oản bắt đầu tự hỏi: Trước đây là mắt cô mù hay sao mà chống lại được mị lực của người đàn ông này. Đẹp trai, có tiền, có quyền lại nuông chiều cô hết mực, đáp ứng mọi nhu cầu của cô, dung túng cho những trò đùa của cô. Tình yêu của anh có chút đáng sợ, có chút cường bạo, có chút độc đoán nhưng cưng chiều và chăm sóc cô thì vô hạn. Cô thật sự đã yêu anh.

Trước mặt người khác cô là một người con gái thông minh sắc sảo, quyền thế và có sở thích dị thường nhưng trước sự chiều chuộng không giới hạn của anh, cô vẫn là cô gái nhỏ thích nũng nịu, thích giở tính trẻ con lại hay ghen tuông. Tình yêu của họ cũng có lúc gặp sóng gió, cũng gặp nhiều trắc trở và rào cản nhưng cuối cùng vẫn có một cái kết đẹp

 1. CUỘC SỐNG TRÀ XANH CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ._ Cẩm Hoàng

Phu quân là người giám sát hành hình sáu mươi chín người trong gia tộc, Cố Thanh Chi dùng cái chết của bản thân và đứa con còn chưa thành hình làm hình phạt đời này của hắn. Hắn nói, nàng máu lạnh, không có trái tim, nhưng chỉ nàng mới biết, muốn tự do thì phải tuyệt tình.

Vốn không có bất kỳ vương vấn gì với trần thế, vậy nhưng Cố Thanh Chi lại trùng sinh trong thân xác một quận chúa chuẩn bị vào cung chọn chồng. Lần này, người phụ nữ lạnh lùng ấy phải làm gì để xoay chuyển càn khôn?

“Năm ta chín tuổi, mẫu thân nằm trên giường bệnh nắm lấy tay ta, bảo rằng sống trên đời làm gì cũng được, nhưng không được giao trái tim mình cho người đàn ông khác. Khoảnh khắc mẫu thân nhắm mắt, trái tim ta cũng đi theo bà. Một người phụ nữ không có trái tim dĩ nhiên sẽ vô tình.”- Cố Thanh Chi.

Sau khi trọng sinh

Nàng cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, thế gian này không có chuyện gì có thể khiến nàng động lòng.

Hắn vì thượng thư mà quỳ gối cầu xin, quan lại cảm thán: Thái tử nhân từ. Chỉ có nàng biết, tội là hắn vạch trần, thượng thư là người của hắn.

Hắn xin tội cho vương gia tạo phản bỏ trốn: “Nhị ca có hiếu, cô không tin Nhị ca sẽ tạo phản.” Hoàng tộc khen ngợi: Thái tử trọng tình. Chỉ có nàng biết, mưu nghịch là kế hoạch của hắn, bỏ trốn là cách giải quyết tốt, bằng chứng như núi, người kia buộc phải đội cái nồi này.

Hắn vì bị bệ hạ sinh bệnh mà đích thân nếm thuốc, hầu hạ trước giường: “Ngày nào phụ hoàng còn chưa khỏi, ngày đó ta sẽ không ăn.” Dân chúng động lòng: Thái tử hiếu nghĩa. Chỉ có nàng biết, độc là hắn hạ, hắn đích thân nếm thuốc chính là muốn hoàng thượng không tỉnh lại.

Hắn đối với nàng dịu dàng lại vô hại: “Tuy sức khỏe ta không tốt nhưng chỉ cần nàng cần, ta sẽ cố hết sức.”
“…” Sức khỏe không tốt?

Tất nhiên hắn không biết nàng đã chứng kiến hắn dùng một kiếm lấy đầu ba thuộc hạ.

Hắn khiêm tốn, luôn tỏ ra yếu đuối, nhưng mắt lại sáng quắc: “Dù nàng có bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn ta.”

3. Truyện Bổ Thiên Ký – Hàn Vũ Ký

Ảnh bìa Truyện Bổ Thiên Ký của Hàn Vũ Ký

Bổ Thiên Ký của Hàn Vũ Ký là một trong những truyện trọng sinh mới được cập nhật, đã hoàn thành quá trình dịch thuật. Được đánh giá là truyện trọng sinh nhẹ nhàng, hài hước. Bổ Thiên Ký nhận được đánh giá cao của những người yêu thích và hay review truyện trọng sinh ngôn tình.

Tác giả: Hàn Vũ Ký.

Thể Loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Tóm tắt nội dung:

Vinh Tuệ Khanh đang sống ngày qua ngày bình yên với cha mẹ, ông nội. Cuộc sống nơi sơn thôn trên núi Lạc Thần tuy hẻo lánh mà tránh xa những xô bồ cuộc sống. Bất chợt một ngày biến cố ập tới, cha và ông của Vinh Tuệ Khanh bị giết chết. Còn mẹ của cô bị Vương gia Nguỵ Nam Tâm bắt đi.

Vinh Tuệ Khanh có linh căn là nhờ có cơ duyên. Nhưng trớ trêu thay lại bị Đoá Linh phu nhân hòng bắt về cướp lấy linh căn của cô.

Tuệ Khanh vướng phải rắc rối, rốt cuộc là cô phải làm sao để có thể tự cứu lấy chính mình, có thể giết kẻ thù để cứu mẹ báo thù cho cha. Con đường tu tiên trắc trở gập ghềnh, rốt cuộc cô thể làm được không? Nên dừng lại hay chọn bước tiếp?

Đối diện với những thứ như công pháp, tố chất, cơ duyên hay linh căn, người tu tiên còn phải đối mặt với những nữ phụ xuyên không. Điều này khiến Tuệ Khanh cảm thấy như áp lực đè nặng lên vai. Rốt cuộc là tại sao ông trời lại lắm lỗ hổng đến thế, có lối nào dễ đi cho Tuệ Khanh hay không?

Đọc ngay Bổ Thiên Ký

4.  Truyện Nàng Dâu Cực Phẩm – Du Nhân

Ảnh bìa Truyện Nàng Dâu Cực Phẩm của Du Nhân

Tác giả: Du Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Trùng Sinh.

Tóm tắt nội dung:

“Đàn ông ấy mà, kéo quần lên rồi là trở mặt vô tình ngay.” Ai đã đọc nàng dâu cực phẩm chắc chắn không thể quên câu nói đầy bá đạo, cá tính mà cũng rất hài hước của cô nàng nhân vật chính.

Đàm Hi – nhân vật chính chính thô tục mà lại nhanh mồm nhanh miệng. Kiếp trước cô chính là thiên tài chơi chứng khoán. Vì bị kéo vào vụ án rửa tiền mà phải bỏ mạng nơi vực sâu. Kiếp này một lần sống lại, cô được là Đàm Hi. Đàm Hi bị gả khi bản thân cô còn chưa đủ tuổi kết hôn. Trong một lần Đàm Hi bị Tần Thiên Lâm ác độc đánh tới chết. Đàm Hi bỏ mạng, Viêm Hề sống những năm tháng còn lại của cuộc đời mà đáng lẽ Đàm Hi nên được sống. Top review truyện trọng sinh không thể không có mặt Nàng Dâu Cực Phẩm

 1. Truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Vân Nghê 

Ảnh bìa Truyện Dạo Bước Phồn Hoa của Vân Nghê

Tác giả: Vân Nghê

Thể loại: Ngôn Tình, Trùng Sinh

Tóm tắt nội dung:

Cố Lang Hoa bị vu oan tội thông dâm với nam nhân tên Bùi Tướng. Dẫu nàng có ra sức thanh minh đều bị Lục gia – gia đình chồng không chấp nhận. Họ cưỡng nàng tới con đường phải chết. Tận tới khi từ giã cõi đời, Lang Hoa mang theo nỗi oan nhục không thể gột rửa.

 

Ông trời cho Lang Hoa một lần nữa tái sinh, trở về tháng năm tuổi thơ lúc bảy tuổi. Nàng nhìn thấy rõ mồn một năm đó, không phải vì thuỷ đậu mà bị mù mắt, có kẻ đã âm mưu hãm hại nàng. Trong thân thể non nớt của đứa trẻ lên bảy, nàng tìm mọi cách vạch trần sự thật mà nàng đã từng bị dối gạt kiếp trước.

6. Truyện Thứ nữ hữu độc – Tần Giản

 

Tác giả: Tần Giản

Thể loại: Trọng Sinh,Cung Đấu.

Tóm tắt nội dung:

Lí Vị Ương vốn là tiểu thư nhà giàu, đáng lẽ được sống trong nhung lụa nhưng lại trớ trêu mang phận “thứ nữ”. Cô sinh vào tháng xấu nên không được cha sủng ái, coi trọng, bị họ hàng ruồng bỏ, sống trong khổ cực. Biến cố đưa đẩy cô trở thành thế thân cho tỷ tỷ mà một bước làm chủ hậu cung nhưng rồi cũng bị giam vào lãnh cung. Còn con trai uống phải rượu độc mà chết.

Ảnh bìa Truyện Thứ nữ hữu độc của Tần Giản

Cơ hội được trùng sinh đã khiến Lí Vị Ương thay đổi, từ hiền lành đôn hậu trở nên tàn bạo độc ác. Kiếp này cô tự hứa với lòng sẽ phải báo thù cho chính mình kiếp trước. Trải qua bao bão giông khổ luyện, Lí Vị Ương từng bước trả thù, trả lại những oan trái kiếp trước cô phải gánh chịu. Nhưng cũng chính Lí Vị Ương kiếp này vì vướng vào lưới tình, mà dây dưa một đời không dứt….

7. HÔM NAY THIÊN KIM LẠI ĐI VẢ MẶT _ Khanh Thiển

truyện Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt của tác giả Khanh Thiển. Đứa bé ấy dùng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, hưởng thụ cả vật chất và tình yêu thương đáng lẽ thuộc về cô. Còn thứ Doanh Tử Khâm nhận được lại là sự cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn như thiên kim giả. Thậm chí, cô còn trở thành kho máu di động của cô mình.

Cha mẹ coi cô như vết nhơ của gia tộc, cảnh cáo cô đừng hòng mơ tưởng đến vị trí đại tiểu thư, có được danh nghĩa con gái nuôi thì nên biết điều rồi, nếu không bọn họ sẽ đuổi cô về chỗ cũ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không biết, nữ vương thần toán Doanh Tử Khâm đã thức tỉnh, cô chỉ muốn sống cuộc đời dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó mỗi ngày nhưng lại luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả.

Còn người đàn ông nào đó thì đã nhanh chân chiếm một vị trí bên cạnh Doanh Tử Khâm lúc nào không hay biết.

Vừa tỉnh dậy, đại lão Doanh Tử Khâm trở thành cô con gái thất lạc mười lăm năm trời của nhà họ Doanh nhưng gia đình của cô đã nhận nuôi một đứa bé để thay thế cô.

Đứa bé ấy dùng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, hưởng thụ cả vật chất và tình yêu thương đáng lẽ thuộc về cô.

Còn thứ Doanh Tử Khâm nhận được lại là sự cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn như thiên kim giả. Thậm chí, cô còn trở thành kho máu di động của cô mình.

Cha mẹ coi cô như vết nhơ của gia tộc, cảnh cáo cô đừng hòng mơ tưởng đến vị trí đại tiểu thư, có được danh nghĩa con gái nuôi thì nên biết điều rồi, nếu không bọn họ sẽ đuổi cô về chỗ cũ.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không biết, nữ vương thần toán Doanh Tử Khâm đã thức tỉnh, cô chỉ muốn sống cuộc đời dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó mỗi ngày nhưng lại luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả.

Còn người đàn ông nào đó thì đã nhanh chân chiếm một vị trí bên cạnh Doanh Tử Khâm lúc nào không hay biết.

Cách giải phóng dung lượng Gmail bị đầy đơn giản và nhanh nhất

Gmail là công cụ gửi mail miễn phí được sử dụng phổ biến, mỗi tài khoản Google chỉ được cấp tối đa 15GB miễn phí dùng chung cho cả các dịch vụ của Google bao gồm: Google Drive, Gmail, Google Photos,… Do đó sau một thời gian sử dụng thì dung lượng Gmail bị đầy nên bạn sẽ không gửi hay nhận được email.

Bài viết này VniTeach sẽ hướng dẫn bạn cách giải phóng dung lượng Gmail đơn giản và nhanh nhất.

1. Kiểm tra dung lượng đã sử dụng của tài khoản Google

Truy cập vào đường dẫn https://one.google.com/storage để xem các sản phẩm nào của Google đang chiếm nhiều dung lượng của bạn và xóa những thứ không cần thiết.

Như vậy với tài khoản Google này thì Gmail đang chiếm nhiều dung lượng nhất với 12,93 GB. Do đó tôi sẽ tìm cách xóa các thư không cần thiết chiếm nhiều dung lượng của Gmail.

2. Xóa các tệp tin đính kèm trong Gmail

Các tệp đính kèm như PDF, Word, Excel,… trong các email bạn nhận được hay email bạn gửi đi luôn chiếm một phần dung lượng lớn trong bộ nhớ lưu trữ của Gmail. Để giải phóng dung lượng Gmail, bạn nên xóa các tệp đính kèm trong email không còn sử dụng nữa.

Hướng dẫn nhanh:

Nhập tìm kiếm filename:PDF > Nhấn chuột phải vào mail chứa tệp đính kèm > Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Mở Gmail, tại thanh tìm kiếm nhập lệnh filename kèm định dạng file ví dụ như: filename:PDF. Bạn có thể thay đổi tên tệp PDF bằng các định dạng khác như: mp3, MP4, jpg,…

Bước 2: Nhấn chuột phải vào các email chứa tệp đính kèm không sử dụng và chọn Xóa.

3. Tìm Kiếm File theo kích thước trong Gmail để xóa

Gmail hỗ trợ bạn tìm kiếm file theo kích thước để biết được tệp đính kèm nào đang chiếm nhiều dung lượng. Sau đó, bạn hãy lựa chọn và xóa các tệp đính kèm có dung lượng lớn trong Gmail không sử dụng nữa để giải phóng dung lượng Gmail.

Hướng dẫn nhanh:

Gõ tìm kiếm Larger:1MB > Nhấn chuột phải vào mail chứa tệp đính kèm > Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại giao diện Gmail trên thanh tìm kiếm nhập mã lệnh Larger kèm dung lượng cụ thể, ví dụ: Larger:1MB hoặc thay đổi dung lượng theo ý muốn của bạn.

Bước 2: Nhấn chuột phải vào các email chứa tệp đính kèm có dung lượng lớn > Chọn Xóa.

4. Dọn thùng rác và thư mục Spam

Thư mục thùng rác và thư mục Spam chiếm rất nhiều dung lượng của Gmail. Gmail vẫn hỗ trợ người dùng tự động xóa thư trong thùng rác sau 30 ngày. Tuy nhiên, nếu dung lượng email đã đầy, bạn hãy vào dọn thùng rác và các thư mục Spam ngay nhé!

Hướng dẫn nhanh:

Gõ tìm kiếm in:spam hoặc in:trash  > Xóa thư trong hai thư mục này.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại giao diện Gmail trên thanh tìm kiếm nhập mã lệnh in:spam trên thanh công cụ để tìm thư mục Spam hoặc lệnh in:trash để xóa thư mục trong thùng rác.

Bước 2: Chọn tất cả các thư chọn Xóa vĩnh viễn.

5. Giải phóng dung lượng Gmail bằng cách xóa email cũ, email đã đọc

Sau khi thực hiện 4 cách trên, dung lượng Gmail trống không được giải phóng nhiều thì bạn hãy thực hiện thêm cách xóa các email cũ và email đã đọc. Bạn hãy mở thư mục này, sau đó lọc các email cũ và đã đọc mà không quan trọng, không sử dụng nữa và xóa những email này đi.

Hướng dẫn nhanh:

Gõ tìm kiếm older_than:1y > Chọn thư đã đọc, không quan trọng > Chọn Xóa. 

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại giao diện Gmail trên thanh tìm kiếm nhập mã lệnh older_than:1y trên thanh công cụ để tìm các thư cũ trong vòng 1 năm. Ký hiệu 1y nghĩa là 1 năm, bạn có thể thay thành các ký hiệu khác như: 1m (1 tháng), tương tự: w= week: tuần, d= day kèm theo 1 số bất kỳ.

Bước 2: Chọn thư đã đọc, không quan trong > Chọn Xóa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thư theo ngày, tháng, năm với các từ khóa: before (trước), and (và), after (sau) tại ô tìm kiếm thư:

Ví dụ:
before:01/01/2020 Nghĩa là bạn đang tìm tất cả thư nhận được trước ngày 01/01/2020
after:01/01/2020 Nghĩa là bạn đang tìm tất cả thư nhận được sau ngày 01/01/2020
before:01/01/2020 and after:01/01/2019 Nghĩa là bạn tìm tất cả thư nhận được trong thời gian từ 01/01/2019 tới 01/01/2020.

Sau khi tìm kiếm được các thư thỏa mãn yêu cầu bạn chỉ việc chọn toàn bộ và xóa để giảm dung lượng.

Trên đây là bài viết đã hướng dẫn bạn 5 cách giải phóng dung lượng Gmail đơn giản và thông dụng nhất trên máy tính. Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn.

Các bước giúp Máy tính Windows sẽ chạy nhanh hơn đáng kể chỉ với 5 phút

Nếu như bạn đang gặp trường hợp laptop, máy tính Windows khởi động lâu hơn bình thường và kèm theo đó là dễ nóng máy, giật lag, đơ máy trong quá trình sử dụng thì có thể máy bạn đang bị quá tải, nếu để tình trạng này lâu dài có thể giảm tuổi thọ của máy. 

Do đó, bạn có thể thực hiện một vài thao tác sau đây để tăng tốc máy tính Windows, giúp máy hoạt động trơn tru hơn và còn tăng tuổi thọ của máy trong tương lai.

Kiểm tra các chương trình Startup

Đầu tiên bạn hãy thực hiện xem lại các chương trình, phần mềm khởi động cùng lúc với hệ điều hành. Đây có thể là nguyên do chính dẫn đến việc khởi động máy bị chậm, lâu hơn bình thường. Để đảm bảo về hiệu suất hoạt động của máy thì bạn chỉ nên thêm vào những tiện ích, phần mềm thực sự cần thiết. Để thêm và xóa các chương trình Startup, bạn hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Hãy nhấn tổ hợp phím Windows + I để khởi động phần cài đặt máy. Sau đó, truy cập vào Apps.Kiểm tra các chương trình Startup - Bước 1

Bước 2: Tiếp theo chọn vào Startup. Tại đây, bạn hãy tích chọn hoặc gỡ bớt những ứng dụng không cần thiết để khởi động cùng lúc với Windows. Kiểm tra các chương trình Startup - Bước 2

Vô hiệu hóa Windows Animation

Trong hầu hết các bản update mới nhất của Windows hiện nay, nhà sản xuất luôn muốn cải thiện trải nghiệm của người dùng thông qua những hiệu ứng chuyển động nhỏ như thu, phóng cửa sổ, click chọn vào các tab chức năng,… Tuy nhiên, sẽ không có thay đổi quá nhiều nếu bạn tắt tính năng Animation – Visual effects, điều này sẽ giúp cho CPU giảm bớt được sự quá tải tạm thời. Dưới đây là cách tắt Visual Effects trên Windows 11:

Bước 1: Bạn hãy mở phần Settings, bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + I. Sau đó, chọn vào Accessibility.Vô hiệu hóa Windows Animation - Bước 1

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy chọn vào Visual Effect > Off Animation Effects.Vô hiệu hóa Windows Animation - Bước 2

Kiểm tra dung lượng ổ đĩa 

Cách tiếp theo để giúp bạn tối ưu hiệu suất máy cũng như giảm tải công việc cho CPU đó chính là kiểm tra và dọn dẹp lại những ổ đĩa đang sử dụng. Máy tính cũng sẽ cần một dung lượng trống nhất định cho các tác vụ thông thường. Chính vì vậy bạn có thể thực hiện dọn dẹp ổ đĩa định kỳ thủ công trên Windows hoặc thông qua phần mềm CCleaner.

 • Tải về ứng dụng dọn dẹp CCleaner

Kiểm tra dung lượng ổ đĩa 

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn cách nâng cấp ổ cứng của máy hoặc sử dụng kết hợp thêm ổ cứng rời để có thể lưu trữ những file có kích thước lớn mà không ảnh hưởng đến hoạt động của CPU.

Gỡ bỏ App không sử dụng và bloatware

Việc tiếp theo bạn cần làm đó là hãy kiểm tra lại các ứng dụng đã tải về nhưng không còn sử dụng, đặc biệt là những ứng dụng được cài sẵn khi bạn mua máy mới. Vì một trong số những ứng dụng này sẽ “ngốn” dung lượng của máy, không những thế có những ứng dụng được thiết lập để chạy ngầm. Nên việc có quá nhiều ứng dụng không cần thiết trên máy cũng sẽ khiến cho CPU dễ dẫn đến quá tải vì cùng lúc xử lý nhiều tác vụ chạy ngầm khác nhau.

Dưới đây Sforum sẽ hướng dẫn bạn thao tác để thực hiện gỡ bỏ ứng dụng trên Windows 11:

Bước 1: Bạn hãy khởi động Settings với tổ hợp phím Windows + I > Bạn chọn vào Apps.Gỡ bỏ App không sử dụng và bloatware - Bước 1Bước 2: Tiếp theo hãy click chọn Installed Apps. Tại đây bạn hãy thực hiện uninstall các ứng dụng không cần thiết nhé!Gỡ bỏ App không sử dụng và bloatware - Bước 2

Diệt virus cho máy tính

Một trong những nguyên nhân chính có thể khiến cho máy tính Windows của bạn trở nên “yếu” bất thường có thể đến từ việc máy đã nhiễm virus từ các phần mềm download, đường link duyệt web không rõ nguồn gốc. Những file này sẽ có chứa virus và sẽ ảnh hưởng dần dần đến hoạt động của máy và về lâu dài sẽ giảm tuổi thọ.Diệt virus cho máy tính

Không những thế, bạn có nguy cơ sẽ mất các dữ liệu quan trọng trên máy thông qua việc các đối tượng xấu chèn virus để có quyền truy cập vào bảo mật bên trong của bạn. Chính vì vậy hãy thực hiện cài đặt và tiến hành quét virus định kỳ thông qua các ứng dụng Antivirus.

Tạm kết

Bài viết trên đây, Sforum đã mách bạn 5 cách tăng tốc máy tính Windows chỉ trong 5 phút vô cùng đơn giản và có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích dành cho bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Hướng dẫn cài đặt Windows 10 trên máy tính

Windows 10 là hệ điều hành mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay của Microsoft. Hệ điều hành này cung cấp nhiều công cụ và tính năng mới, được thiết kế để hỗ trợ cho người dùng trải nghiệm truyền thống với giao diện Windows cũ. Trong bài viết này, TVTmart sẽ giúp bạn hiểu cách cài đặt và sử dụng hệ điều hành Windows 10 một cách dễ dàng.

Để cài đặt Windows 10 trên máy tính, bạn sẽ cần một đĩa cài đặt Windows 10, một thiết bị lưu trữ (USB hoặc nếu có) và truy cập Internet để kích hoạt. Bạn cũng có thể chọn để cài đặt trên một ổ cứng riêng biệt, hoặc chia sẻ một phần của một ổ cứng hiện tại để cài đặt.

Bước 1: Chuẩn bị thiết bị cài đặt bạn cần

Download bộ cài Windows 10

Bước 2: Tạo USB BOOT:

Download DLC Boot:

Bạn có thể tạo USB Boot bằng phần mềm DLC Boot hoặc USB HDD Boot

Video hướng dẫn cài đặt Windows 10 chi tiết:

Bước 3: Sau khi đó tiến hành khởi động bằng USB Boot các bạn cần chọn chế độ khởi động bằng USB trên máy tính:

Bước 4: Chọn khởi động bằng Mini Windows 10 (32Bit hay 64 Bit):

Bước 5: Chọn WinNTSetup, sau đó chọn ổ đĩa cài đặt windows và file ISO chứa Windows 10 để cài đặt:

Bước 6: Đợi máy tính xong khởi động máy tính lại và tiến hành cài đặt Windows bắt đầu. Các bạn cần thiết lập các thông số trong quá trình cài đặt:

Sau khi máy tính chạy Setup xong bạn thể nhìn thấy giao diện Windows 10:

Mình đã hướng dẫn bạn các bước cài đặt Windows 10 trên máy tính. Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn người mới tạo kênh Youtube: Cách kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả

Tạo một kênh Youtube có thể là dấu ấn thành công trong việc kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả đối với bất kỳ ai. Bài viết này tvtmart sẽ hướng dẫn người mới tạo kênh Youtube: Cách kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả sẽ giúp bạn biết những thứ cần làm để thành công trên Youtube. Từ xây dựng lựa chọn nội dung, hình thức chiến lược marketing, các lời khuyên của các chuyên gia về phần quảng cáo trên không gian trực tuyến – bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối về việc tạo một kênh Youtube thành công và đạt được doanh thu cao nhất.

Hướng Dẫn viết nội dung Video để tăng lượt xem

Việc tạo ra video đã trở thành phương tiện giới thiệu, chia sẻ và quảng cáo cho các doanh nghiệp theo mô hình đầu tư trở lên. Để góp phần thúc đẩy lượt xem trong thời gian ngắn nhất, bạn cần phải viết nội dung video chuẩn, hợp lý. Bên dưới là một số khuyến nghị dễ thực hiện giúp bạn tăng lượt xem nhanh chóng:

1. Xây dựng Phụ đề hiểu biết: Đó là tiêu đề, mô tả hoặc hình ảnh minh họa rõ ràng của những gì chính bạn muốn truyền đạt trong video của bạn, bao gồm từ khóa chính và chiều sâu.

2. Chia sẻ tổng quan: Trong phần video, bạn nên thể hiện tổng quan và thuyết phục khán giả ước mơ về cội nguồn bạn cố gắng hướng đến.

3. Hạn chế diễn xuất: Truyền đạt tin tức quá nhiều trong thời gian ngắn đều không cần thiết; khi đó bạn cần hạn chế diễn xuất của mình.

4. Tạo sự thoải mái: Khi viết nội dung video, bạn cũng nên chú ý tạo sự thoải mái cho khán giả. Muốn làm được điều đó, bạn cần phải sáng tạo nghệ thuật viết mà không cần quên đến ý tưởng chính.

5. Cập nhật liên tục: Khi bạn đang áp dụng một video, bạn phải tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về chủ đề giúp cho khán giả để đảm bảo luôn luôn được xem những thông tin mới nhất về bạn.

Video hướng dẫn cách tạo kênh Youtube:

Cách chọn loại video phù hợp cho kênh của bạn

Chọn cách loại video phù hợp là một bước quan trọng để tạo nên thành công trên kênh video. Để chọn ra những loại video phù hợp, bạn cần phải xem xét sâu rộng về nhu cầu khán giả của bạn, để biết họ muốn điều gì? Video nào sẽ tiếp nối để trau chuốt họ và phát triển thêm kết nối.

Khi bạn quyết định điều này, bạn sẽ dễ dàng chọn ra những loại video phù hợp với kênh của bạn. Chúng bao gồm:

1. Các video có thể tạo ra những cảm xúc tích cực. Điều này bao gồm các video học lập trình, hướng dẫn phân tích dữ liệu, v.v. Bạn cũng có thể tạo ra những video âm nhạc, ca nhạc trong đó gợi nhớ về quá khứ.

2. Các video về câu chuyện. Những câu chuyện hài hước, câu chuyện thực tế hoặc hài hước có thể làm cho khán giả của bạn yêu thích kênh của bạn hơn.

3. Các video vòng quanh chủ đề. Hoạt động có thể bao gồm phân tích thị trường bitcoin, phân tích chiến lược SEO, vv.

4. Video trò chuyện. Với video trò chuyện, bạn có thể làm cho khán giả của bạn thoải mái hơn và cảm nhận được họ đã tham gia những buổi thảo luận thú vị hơn.

5. Video mô tả. Tạo ra những video về tiểu sử, hồ sơ người nổi tiếng, v.v. cũng có thể làm tăng lượng view và follower của bạn.

Để chọn ra loại video phù hợp cho kênh của bạn, bạn cần phải suy nghĩ cuối cùng làm chủ đề của kênh của bạn và những nền tảng mang lại hiệu quả, để thu hút và giữ lại các khán giả.

Cách sử dụng Seo và Hashtag để tăng lượt view

SEO (Search Engine Optimization) và hashtag có thể được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau để tăng số lượt view của một trang web hoặc bài viết. SEO chính là một loại kỹ thuật để giúp website hoặc bài viết của bạn được lên cấp hơn trong các kết quả tìm kiếm của Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn phải cho biết rõ ràng về nội dung, tiêu đề và từ khóa của website hoặc bài viết của mình. Bạn phải có ý tưởng sáng tạo và làm cho bài viết của mình độc đáo trong các kết quả tìm kiếm.

Một trong những phương pháp hữu hiệu dùng để tăng số lượt view của một trang web hoặc bài viết là sử dụng hashtag. Hashtag giúp bạn xác định được và thu hút độc giả tới bài viết của bạn. Khi bạn tạo ra những hashtag phù hợp với nội dung của bạn, nhiều người sẽ tham gia chuyển tiếp bài viết của bạn trong đó có những hashtag, nâng cao thứ hạng của bài viết của bạn tới nhiều người hơn.

SEO và hashtag có thể được sử dụng cùng nhau để tăng số lượt view của một website hoặc bài viết. Các từ khóa chính trong SEO và hashtag phải được sử dụng theo cách thích hợp. Bạn phải tạo ra nên những hashtag liên quan đến nội dung của bạn, những thứ được mọi người tìm kiếm và đọc. Với kỹ thuật SEO và hashtag, bạn sẽ có thể tìm hiệu quả tới những khách hàng mục tiêu và nâng cao hiệu suất của trang web hoặc các bài viết của mình.

Kinh nghiệm quảng bá kênh Youtube hiệu quả

Quảng bá kênh Youtube hiệu quả là cách tốt nhất để giúp nâng cao tầm quan trọng của một doanh nghiệp hoặc tạo thương hiệu. Có rất nhiều phương pháp biến kênh Youtube để trở thành một nguồn thu nhập ảo, song không phải hết các phương pháp cũng có thể sẽ mang lại được hiệu quả. Sau đây là một số kinh nghiệm về quảng bá kênh Youtube hiệu quả mang lại cho bạn thành công trong việc tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mong muốn:

– Khảo sát nhu cầu của khách hàng và dân trích: Hãy tìm kiếm các nhóm, cộng đồng, diễn đàn, trang web và tổ chức liên quan đến lĩnh vực của bạn. Nắm bắt tỉ lệ tham gia, những gì mà họ thảo luận, fut chí những nhận xét về những kênh Youtube hiện có. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra những điều mà người hâm mộ của bạn muốn được nghe và mong muốn ở trong kênh YouTube của bạn.

– Xây dựng nội dung thú vị: Ý tưởng tuyệt vời không chỉ giúp khán giả có trải nghiệm tốt hơn, mà còn cải thiện SEO (Search Engine Optimization) của kênh Youtube của bạn. Việc cập nhật nội dung thường xuyên và tập trung vào những kyến thức mà khán giả của bạn quan tâm là rất quan trọng. Người xem sẽ thấy bạn sẽ ủng hộ những nội dung thú vị và thích thú này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của danh mục của bạn.

– Quảng bá chi tiết: Tìm hiểu các cách thức khác nhau để quảng bá sản phẩm của bạn trên internet sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất từ kênh Youtube của mình. Thay vì chỉ quảng bá dựa trên các kênh truyền thông truyền thống, tìm các công cuộc khoa học quảng cáo, thay đổi scv chuỗi bài đăng và cải biến thông tin quảng cáo của riêng bạn. Khả năng quảng bá dựa trên CPC (Cost per Click) và CPM (Cost Per Thousand Impression) sẽ hỗ trợ bạn trong việc quảng bá kênh Youtube của mình.

Ngoài ra, việc duy trì một giao tiếp thường xuyên với khán giả và các follower có thể giúp tăng thêm sự tin tưởng và tính hợp lý của khán giả với kênh youtube của bạn. Thực hiện các hạng mục trên cùng các kỹ thuật quảng bá khác nhau sẽ giúp bạn mang đến hiệu quả cao cho chính kênh Youtube của mình.

Phương pháp kiếm tiền từ kênh Youtube

Kênh Youtube ngày càng trở thành một nguồn thu nhập lợi ích và nhiều người đã sử dụng kênh của họ để kiếm tiền thông qua việc quảng cáo, cung cấp nội dung tính phí và  quảng cáo các sản phẩm.

Tạo ra một kênh Youtube hiệu quả là bước đầu tiên để kiếm tiền bằng Youtube. Những kênh thành công truyền đạt thường có danh sách ủng hộ fan hâm mộ biết rõ ràng và chương trình phát lại khả năng hỗ trợ phát lại là rất quan trọng. Cũng cần những video chất lượng cao và giao diện tốt để xóa dấu ấn trên fan hâm mộ youtube.

Sau khi bạn đã bắt đầu tạo ra nội dung và ban đầu được gia tăng tình lượng hợp lý trong danh sách hỗ trợ fan hâm mộ, để đảm bảo được chiến lược phân tích khả năng, ngoài nội dung YouTube của bạn còn cần nhiều nhiều hơn. Bạn cần phải loại bỏ các tham số không cần thiết và tập trung vào xây dựng nội dung hoàn thành.

Về việc kiếm tiền, bạn có thể quyết định sử dụng các kiến thức về Marketing Online và Quảng cáo để thu hút lượng fan hâm mộ và cải thiện khả năng kiếm thu nhập của bạn từ video. Để thu hút lượng fan hâm mộ công nghệ, bạn có thể bắt đầu hoạt động STM, (Social Media Markerhing) và sử dụng các mạng xã hội để giới thiệu video của mình. Để có hàng triệu lượt xem, kênh của bạn cần có nội dung độc đáo và thoải mái.

Và cuối cùng, bạn cần phải liên kết tài khoản Adsense của Google với kênh của bạn để kiếm tiền từ quảng cáo

Hướng dẫn người mới tạo kênh Youtube: Cách kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả đã giúp bạn sẽ cấu trúc chiến lược cho video của bạn, tăng lượt xem và đánh gia thu nhập từ YouTube. Bạn còn có thể tham khảo thêm những kinh nghiệm của những người thành công trong lĩnh vực này để tạo ra kênh thành công và mở ra đầy đủ cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả trên YouTube.

Cách dùng ChatGPT trên điện thoại, máy tính đơn giản

ChatGPT đang trở thành một trào lưu tại Việt Nam. Đây là trí tuệ nhân tạo AI sử dụng trên trình duyệt web và chưa có ứng dụng chính thức. Sau đây là hướng dẫn của TVTmart về cách dùng ChatGPT trên các thiết bị thông minh tại Việt Nam. 

Nếu chưa có tài khoản ChatGPT thì các bạn có thể đăng ký:

Cách sử dụng ChatGPT trên máy tính

AI hiện là công nghệ trí tuệ nhân tạo vô cùng hot hiện nay. Cách dùng ChatGPT cũng được tìm kiếm khá nhiều. Sau khi đăng ký tài khoản trên máy tính, bạn chỉ cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Về mặt cơ bản, ChatGPT là một trang web dễ dàng sử dụng. Bạn chỉ cần ấn chọn New Chat để bắt đầu trò chuyện với nó.
Cách sử dụng ChatGPT trên máy tính
Chọn New Chat
 • Bước 2: Bên dưới giao diện sẽ có một cái khung trắng, bạn chỉ cần nhập nội dung câu hỏi và bấm vào biểu tượng SEND kế bên là được.
Cách sử dụng ChatGPT trên máy tính
Nhập câu hỏi vào và ấn SEND
 • Bước 3: ChatGPT sẽ phản hồi câu hỏi của bạn trong vài giây sau khi câu hỏi được gửi. Chúng ta có thể đánh giá câu trả lời của nó qua 2 biểu tượng thích và không thích.
Cách sử dụng ChatGPT trên máy tính
Nhận câu trả lời từ ChatGPT
 • Bước 4: Sau khi trò chuyện xong có thể nhấn Clear conversations.
Cách sử dụng ChatGPT trên máy tính
Xóa bỏ cuộc trò chuyện sau khi hoàn thành

Cách sử dụng ChatGPT trên điện thoại 

Tương tự với cách dùng ChatGPT trên máy tính, các thao tác trên điện thoại cũng tương tự như vậy. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng vào cách dùng ChatGPT trên điện thoại với các tính năng và thao tác y hệt như máy tính.

Bạn vào đường link https://openai.com/blog/chatgpt/, sau đó đăng ký tài khoản. Ở giao diện chính, bạn chọn New Chat để bắt đầu trò chuyện với ChatGPT. Cũng như máy tính, bạn có thể đánh giá câu trả lời của ChatGPT bằng biểu tượng thích hoặc không thích.

Cách sử dụng ChatGPT trên điện thoại
Xóa bỏ cuộc trò chuyện sau khi hoàn thành

Mẹo dùng ChatGPT hiệu quả

Không chỉ biết cách dùng ChatGPT tại Việt Nam, bài viết còn chia sẻ thêm đến bạn một số mẹo sử dụng ChatGPT hiệu quả để tận dụng triệt để sức mạnh của con nghệ AI này.

Cách dùng ChatGPT lên lịch trình 

Việc sắp xếp một lịch trình hay lên kế hoạch làm việc là một điều khá phức tạp. Tuy nhiên với ChatGPT hay các dạng AI khác thì việc này hầu như đơn giản hơn nhiều. Theo một nghiên cứu khoa học thì việc AI sắp xếp một lịch trình theo thứ tự ưu tiên về nhiệm vụ còn tuyệt vời hơn cả con người.

Sáng tạo nội dung 

Nếu là sinh viên, bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách làm tiểu luận, luận văn từ ChatGPT. Tuy nhiên, ở một mức giới hạn nào đó chứ không nên quá lạm dụng vào chatbox của ChatGPT.

Với các nhà sáng tạo nội dung, cách dùng ChatGPT hiệu quả là tích hợp ChatGPT cùng với con người để sáng tạo nội dung. Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được cảm hứng mới khi sử dụng con chip AI này.

Mẹo dùng ChatGPT hiệu quả
Sử dụng Chat GPT cho việc sáng tạo nội dung

Phân tích dữ liệu

ChatGPT có thể xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Nó hoàn toàn có thể giúp bạn phân tích được một số dữ liệu phức tạp, từ đó đưa ra kết quả tốt nhất cho bạn. Những phân tích của ChatGPT sẽ vô cùng hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư của bạn.

 

Cách vệ sinh bàn ủi hơi nước đúng cách

Bàn ủi hơi nước qua một thời gian dài sử dụng sẽ có cặn gây nghẽn hệ thống thoát nước và làm ố vàng quần áo. Cùng tvtmart khám phá cách vệ sinh bàn ủi hơi nước đúng cách ngay nhé!

1. Vệ sinh bàn ủi hơi nước định kỳ

Bàn ủi hơi nước sau thời gian dài sử dụng sẽ xuất hiện cặn bám ở các lỗ thổi hơi, gây nghẽn hệ thống thoát nước và làm ố vàng quần áo.

Do vậy, bạn nên định kỳ vệ sinh bàn ủi 1 tuần/1 lần, nếu bận thì 1 tháng/1 lần để luồng hơi nước phun ra được tinh khiết và bảo vệ quần áo không bị ố vàng. Để vệ sinh bàn ủi hơi nước đúng cách bạn có thể tham khảo các bước dưới đây nhé:

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy pha loãng xà phòng với nước và tiến hành vệ sinh bề mặt của bàn là.

Tiến hành vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng xà phòng

Tiến hành vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng xà phòng

Bước 2: Bạn hãy khuấy đều dung dịch nước xà phòng đến khi xuất hiện nhiều bọt và dùng khăn vải lau trực tiếp vào vết bẩn. Đối với các lỗ thông hơi thì bạn nên dùng tăm bông có nhúng nước để làm sạch.

Dùng bông tăm làm sạch lỗ thoát hơi thật kỹ

Dùng bông tăm làm sạch lỗ thoát hơi thật kỹ

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy dùng khăn mềm tiến hành lau lại bàn ủi bằng nước sạch hoặc giấm.

Bước 4: Kế đến, bạn hãy đổ nước sạch vào khay chứa nước của thiết bị và để bàn là nằm đứng. Bạn có thể sử dụng chế độ tự làm sạch của bàn là để vệ sinh. Mặc khác, nếu thiết bị không có chế độ tự làm sạch thì hãy đặt nhiệt độ bàn ủi ở mức cao nhất để chất bẩn được đẩy ra ngoài tốt hơn.

Đổ nước sạch vào khay chứa nước của bàn ủi

Đổ nước sạch vào khay chứa nước của bàn ủi

Bước 5: Sau cùng, bạn hãy dùng khăn lau khô và chờ đến khi bàn là khô hẳn nước rồi mới sử dụng như bình thường.

Lau bàn ủi bằng khăn mềm

Lau khô bàn ủi bằng khăn mềm

2. Gợi ý một số vật dụng vệ sinh bàn ủi hơi nước

Một số vật dụng, dung dịch khác mà bạn có thể sử dụng để vệ sinh bàn ủi hơi nước hiệu quả hơn đó là:

Nước rửa chén

Ngoài chức năng tẩy rửa bát dĩa, dụng cụ nhà bếp thông thường, nước rửa chén còn giúp gia đình bạn làm sạch bàn ủi hiệu quả. Tương tự như cách vệ sinh bằng dung dịch nước kết hợp xà phòng bạn hãy pha nước rửa chén vào một lượng nước ấm vừa phải.

Kế đến, bạn khuấy đều dung dịch đến khi có nhiều bọt và tiến hành lau như các bước bên trên. Lưu ý là hãy lau và chờ bàn ủi khô rồi mới được sử dụng tiếp để đảm bảo bàn ủi hoạt động tốt nhất nhé!

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước rửa chén

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước rửa chén

Baking Soda

Baking Soda nổi tiếng với khả năng làm sạch hiệu quả, nhờ đó bạn có thể pha nước với baking theo tỷ lệ 1:1 để vệ sinh bàn ủi. Khi pha xong, bạn sẽ được hỗn hợp sệt và sau đó hãy dùng khăn mềm nhúng vào để lau lên bề mặt bàn ủi.

Tiếp theo, bạn hãy bật chế độ hơi nước để phun sạch baking soda tồn đọng lại trong lỗ thoát hơi. Cuối cùng, dùng khăn sạch lau thật kỹ để loại bỏ phần baking soda, bụi bẩn bên ngoài bàn ủi.

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng baking soda

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng baking soda

Dung dịch nước cốt chanh

Một cách nữa để làm sạch bàn ủi là đun dung dịch nước cốt chanh (hoặc giấm) và muối đã được pha theo tỉ lệ 1:1 đến khi muối tan hết. Kế đó, bạn hãy chờ dung dịch nguội hẳn rồi nhúng miếng rửa bát vào dung dịch và chà lên mặt bàn là.

Đối với những vết cháy xém trên đế ủi thì bạn hãy dùng bàn chải để chà sạch và không được sử dụng miếng chùi sắt để chà lên mặt bàn là nhé. Sau cùng, dùng khăn mềm lau lại với giấm và chờ bàn là khô là bạn có thể tiếp tục sử dụng.

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước cốt chanh

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước cốt chanh

Nước tẩy rửa chuyên dụng

Nếu gia đình bạn đã có sẵn nước tẩy rửa chuyên dụng rồi thì hãy dùng khăn thấm vừa đủ dung dịch. Tiếp theo, ủi bàn là lên bề mặt khăn có chứa nước tẩy rửa theo vòng tròn sao cho thuốc tẩy phủ đều trên mặt đế là.

Sau khi ủi xong bạn hãy rút phích cắm và chờ cho bề mặt đế là nguội. Cuối cùng hãy lau lại bằng khăn ẩm và chờ bàn là khô là có thể sử dụng như bình thường.

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước tẩy rửa chuyên dụng

Vệ sinh bàn ủi hơi nước bằng nước tẩy rửa chuyên dụng

3. Kiểm tra, sửa chữa khi bàn ủi hơi nước có vấn đề

Bàn ủi hơi nước là thiết bị điện gia dụng nên bạn hãy kiểm tra thường xuyên nhé. Việc kiểm tra và nhanh chóng phát hiện ngay khi bàn ủi hơi nước xuất hiện vấn đề để khắc phục sẽ giúp bạn sử dụng được thiết bị lâu bền hơn.

Đồng thời, sửa chữa sớm khi bàn ủi bị hư hỏng giúp quá trình ủi quần áo được tốt hơn và bảo đảm an toàn cho người dùng.

Kiểm tra, sửa chữa khi bàn ủi hơi nước có vấn đề để bảo đảm an toàn khi sử dụng

Kiểm tra, sửa chữa khi bàn ủi hơi nước có vấn đề để bảo đảm an toàn khi sử dụng

4. Một số lưu ý khi vệ sinh bàn ủi hơi nước

Một số lưu ý khi vệ sinh bàn ủi hơi nước mà bạn có thể cân nhắc để bảo đảm thiết bị được vệ sinh và hoạt động hiệu quả bạn có thể tham khảo như:

 • Đổ hết nước thừa sau khi dùng bàn ủi xong. Đối với bàn ủi hơi nước đứng thì bạn có thể để nước trong vòng 1 tuần rồi đổ cũng được.
 • Cọ, rửa bình chứa nước theo định kỳ và vệ sinh bàn ủi thường xuyên để sử dụng thiết bị được lâu bền nhất.
 • Ngoài đế ủi, bình nước bạn hãy vệ sinh các bộ phận khác theo hướng dẫn luôn nhé.
 • Bạn có thể dùng chức năng tự làm sạch để vệ sinh để làm sạch bàn ủi tiện lợi hơn.
 • Tận dụng chức năng chống đóng cặn nếu bàn ủi bạn có trang bị.
 • Khi đổ nước và bàn ủi hơi nước bạn nên cho vào từ từ để tránh làm đổ quá vạch max gây chập cháy thiết bị.
 • Chọn nước sạch, nước tinh khiết cho vào bàn ủi để hạn chế tình trạng đóng cặn hay tắc lỗ thoát nước.

Cho nước vào bình chứa bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W từ từ và không đổ quá vạch max

Bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu thêm một số cách vệ sinh bàn ủi hơi nước sao cho đúng cách và hiệu quả.

 

Cách đổi tên tài khoản Facebook trên điện thoại Android, iPhone, iPad, laptop

Bạn muốn đổi tên tài khoản Facebook nhưng phải tìm nhiều lần mới thấy mục “đổi tên”. Hãy cùng TVTMart tìm hiểu cách đổi tên tài khoản Facebook nhanh chóng và đơn giản trên điện thoại androidiPhone, iPad và laptop nhé!

1. Cách đổi tên tài khoản Facebook trên điện thoại

Bước 1: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Cài đặt.

Bước 2: Chọn Thông tin cá nhân và tài khoản > Chọn mục Tên.

Chọn Thông tin cá nhân và tài khoản > Chọn mục Tên.

Bước 3: Thực hiện thay đổi thông tin cá nhân > Chọn Xem lại thay đổi.

Thay đổi thông tin cá nhân > Chọn Xem lại thay đổi.

Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản Facebook của bạn để xác nhận thông tin > Chọn Lưu thay đổi.

Để xác nhận thông tin, nhập mật khẩu Facebook > Chọn Lưu thay đổi.

2. Cách đổi tên tài khoản Facebook trên máy tính

Bước 1: Truy cập vào mục Cài đặt và quyền riêng tư trên thanh tác vụ trang cá nhân.

Truy cập mục Cài đặt và quyền riêng tư.

Bước 2: Chọn mục Cài đặt.

Vào mục Cài đặt.

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa tên.

Nhập mật khẩu > Chọn Lưu thay đổi.

Bước 4: Thực hiện thay đổi thông tin cá nhân > Chọn Xem lại thay đổi.

Thay đổi thông tin cá nhân > Chọn Xem lại thay đổi.

Bước 5: Nhập mật khẩu tài khoản Facebook của bạn để xác nhận thông tin > Chọn Lưu thay đổi.

Nhập mật khẩu > Chọn Lưu thay đổi.

3. Cách đổi tên tài khoản Facebook khi chưa đủ 60 ngày

Sử dụng lại tên trước đây

Lưu ý: Cách này chỉ sử dụng được đối với tên mới đổi trong vòng 48 tiếng.

Bước 1: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư trên thanh tác vụ trang cá nhân.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Bước 2: Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt.

Bước 3: Trong mục cài đặt tài khoản chung, tại mục Tên > Chọn Chỉnh sửa.

đổi tên fb

Bước 4: Sau đó, chọn Sử dụng tên trước.

Sau đó, chọn Sử dụng tên trước.

Chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh

Bước 1: Chọn mục Cài đặt & quyền riêng tư trên thanh tác vụ trang cá nhân.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ.

Chọn Ngôn ngữ.

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa trong mục Ngôn ngữ trên Facebook.

Chọn Chỉnh sửa trong mục Ngôn ngữ trên Facebook.

Bước 4: Chọn ngôn ngữ tiếng Anh (English) > Chọn Lưu thay đổi. Sau đó, bạn có thể thực hiện đổi tên Facebook như thông thường.

đổi tên fb

Lưu ý: Bạn có thể chọn đổi ngôn ngữ khác mà bạn muốn thay đổi khi sử dụng Facebook.

Sử dụng giấy tờ tuỳ thân

Đối với cách sử dụng giấy tờ tùy thân, Facebook chỉ cho phép thay đổi tên tài khoản đúng với họ tên trên chứng minh nhân dân của bạn.

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào trang Đổi tên theo giấy tờ tùy thân của Facebook.

Bước 2: Thực hiện bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân dưới đây:

 • Điền tên của bạn vào trường tên mới.
 • Điền tên đệm của bạn vào trường tên đêm mới.
 • Điền họ vào trường họ mới.

đổi tên fb

Sau đó, chọn 1 lý do thích hợp vào mục Lý do thay đổi và chụp ảnh CMND của bạn.

Lưu ý: Chụp ảnh mặt trước CCCD hoặc CMND, đặc biệt phần họ tên của bạn phải càng nét càng tốt.

đổi tên fb

Vậy là bạn đã có thể đổi tên facebook nhanh chóng và cực đơn giản mà không mất nhiều thời gian. 

An toàn, An tâm

Sản phẩm chính hãng, đổi trả miễn phí trong 48h

Tiện lợi, đa dạng

Mạng lưới vận chuyển toàn quốc, hàng hóa phong phú nhiều lựa chọn

Tiết kiệm, thông minh

Giá cả hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn, thanh toán dễ dàng.

Thumbnails managed by ThumbPress